Všeobecné obchodní podmínky

1. Údaje poskytovatele služeb

Francis SPA HOTEL s.r.o.
Sídlo: Ruská 357/18, 351 01 Františkovy Lázně
IČO: 04629540
Daňové číslo: CZ 046 29 540

2. Všeobecné podmínky

2.1. Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" upravují používání ubytovacích zařízení Poskytovatele služeb, a služeb jimi poskytovaných.

2.2. Speciální a individuální podmínky nejsou součástí zveřejněných Všeobecných obchodních podmínek, ale nevylučují uzavření zvláštních dohod s cestovními kancelářemi, cestovními organizátory, v jednotlivých případech s rozličnými, danému druhu obchodu odpovídajícími kondicemi.

3. Smluvní strana

3.1. Služby, poskytované Poskytovatelem služeb, využívá Host.

3.2. Pokud objednávku služeb odevzdá Host přímo Poskytovateli služeb, potom je Host Smluvní stranou. Poskytovatel služeb a Host - v případě splnění podmínek - se spolu stávají smluvními stranami (dále Strany).

3.3. Pokud objednávku služeb z pověření Hosta odevzdá Poskytovateli služeb třetí osoba (dále Zprostředkovatel), potom podmínky spolupráce upravuje smlouva, uzavřená mezi Poskytovatelem služeb a Zprostředkovatelem. V takovém případě Poskytovatel služeb není povinný přešetřovat, zdali je třetí osoba legitimním zástupcem Hosta.

4. Vznik smlouvy, způsob rezervace, úprava rezervace, oznamovací povinnost

4.1. Na ústně nebo písemně podanou žádost Hosta o nabídku pošle Poskytovatel služeb nabídku.

4.2. Smlouva vzniká písemným potvrzením ústně nebo písemně podané rezervace Hosta Poskytovatelem služeb, a pokládá se za písemně uzavřenou Smlouvu. Ústně podaná rezervace, dohoda, úprava, nebo její ústní potvrzení Poskytovatelem služeb nemá váhu Smlouvy.

4.3. Smlouva o využívání ubytovacích služeb se uzavírá na dobu určitou.

4.3.1. Pokud Host ještě před ukončením určeného období definitivně opustí pokoj, potom má Poskytovatel služeb právo na úměrnou částku protihodnoty služeb, uvedených ve Smlouvě, následovně:

Protihodnota: 100%

Pokoj, který se uvolnil před uplynutím určené doby, je Poskytovatel služeb oprávněn opětovně zpeněžit.

4.3.2. Na prodloužení využívání ubytovacích služeb, iniciované Hostem, je nutný předběžný souhlas Poskytovatele služeb.

V takovém případě si může Poskytovatel služeb vyhradit uhrazení už poskytnutých služeb.

4.4. Na úpravu a/nebo doplnění Smlouvy je nutná písemná dohoda, podepsaná Smluvními stranami.

5. Podmínky odřeknutí

5.1. Pokud v nabídce hotelu nejsou uvedeny jiné podmínky, potom je odřeknutí ubytovacích služeb bez zaplacení penále možné do 31 dní před příjezdem

a) Jestliže Smluvní strana nepojistí využití ubytovacích služeb zaplacením zálohy, garancí kreditní kartou, nebo jiným způsobem, uvedeným ve Smlouvě, potom povinnost Poskytovatele služeb poskytovat služby zaniká v den příjezdu od 18:00 hodiny místního času

b) Pokud Smluvní strana pojistí využití ubytovacích služeb zaplacením zálohy, garancí kreditní kartou, nebo jiným způsobem, uvedeným ve Smlouvě, ale nepřihlásí se do hotelu v den příjezdu do 18:00 hodiny místního času a neuvědomil hotel o pozdním příjezdu, bude Poskytovatel služeb účtovat penále ve Smlouvou určené sumě (nejméně však sumu odpovídající ceně za jednu noc). V tom případě zajistí ubytování pro Smluvní stranu do 12:00 hodiny dne následujícího po dni příchodu, po uplynutí tohoto termínu tato povinnost Poskytovatele služeb zaniká.

V případě rezervace produktů Poskytovatele služeb, vázaných na speciální kondice, skupinových zájezdů nebo akcí, určí podmínky, odlišující se od výše uvedených, v individuální Smlouvě.

Spa Hotel Francis přijímá odřeknutí výhradně v písemné formě. Odřeknutí bez hrazení penále je možné nejpozději 31 dní před příjezdem. Pokud není dohodnuto jinak, Spa Hotel Francis je oprávněn účtovat poplatek za pozdní odřeknutí následovně:

Počet dnů před příjezdem a poplatek za odřeknutí
• 30 - 21 dní před příjezdem 25%
• 20 - 14 dní před příjezdem 40%
• 13 - 7 dní před příjezdem 50%
• 6 - příjezdový den - 100%
• v případě předčasného odchodu bude účtovaných 100% zbytku ceny

V případě rezervace přes cestovní kancelář, rezervační portál apod. se stornopoplatky řídí dle uzavřené smlouvy.

Náklady na rezervované, ale nepoužité služby není možné vrátit a rezervované služby není možné měnit během pobytu Hosta (např. ubytování, strava, procedury).

V případě předčasného odchodu účtují hotely poplatek za odřeknutí, odpovídající 100% ceny rezervovaných, ale nepoužitých služeb.

V případě předčasného odchodu bude účtovaných 100% zbytku ceny.

6. Ceny

6.1. Ceny hotelu za pokoj budou vyvěšeny na recepci hotelu. Ceníky jiných služeb jsou k dispozici na daném oddělení hotelu (restaurace, léčebné oddělení, wellness).

6.2. Poskytovatel služeb může svoje zveřejněné ceny bez předběžného oznámení změnit.

6.3. Současně s oznámením cen oznámí Poskytovatel služeb také míru daní, obsaženou v cenách (DPH, rekreační poplatek), určenou zákonem, platnou v termínu odeslání nabídky. Poskytovatel služeb může náklady navíc, způsobené úpravou platných daňových zákonů (DPH, rekreační poplatek), po předběžném oznámení převést na Smluvní stranu.

6.4. Aktuální slevy, akce, další nabídky budou oznámené na stránce www.hotelfrancis.cz

7. Způsob platby, záruka

7.1. Poskytovatel služeb požaduje protihodnotu služeb, poskytovaných Smluvní straně, nejpozději po jejich využití, před odchodem z hotelu, ale v rámci individuální dohody může poskytnout i možnost pozdější úhrady.

7.2. Poskytovatel služeb na garantování využití služeb podle Smlouvy, a vyrovnání protihodnoty:

a) může požadovat záruku úvěrovou kartou, během které bude na kartě vinkulována protihodnota objednané a potvrzené služby

b) Poskytovatel služeb může požadovat zálohu na všechny poskytované služby anebo na jejich část.

7.3. Smluvní strana může svůj účet uhradit následovně: Služby budou na účtě, vystaveném podle daňových předpisů. Sumu za splněné, potvrzené a použité služby je možné přepočítat i na EUR, přepočet bude v takovémto případe vykonán podle kurzového lístku na recepci. Na účtu bude uvedená i suma v EUR. Platba v hotovosti může být v měnách CZK, EUR. Poskytovatel služeb přijímá bezhotovostní platební prostředky: bankovní převod.

Je možné platit v EUR a v CZK, jakož i bankovním převodem předem.

7.4. Náklady spojené s použitím kteréhokoli způsobu platby nese Smluvní strana.

7.5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8. Způsob a podmínky využívání služeb

8.1. Host může obsadit pokoj v den příchodu od 14:00 hodiny a je povinný ji opustit v poslední den pobytu dopoledne, do 10:00 hodiny. V případě čerpání plné penze bude hostovi v den příjezdu podán oběd již od 12:00

8.2. Pokud si host přeje obsadit pokoj před 12:00 v den příjezdu, bude mu účtována i cena za předešlou noc před dnem příjezdu.

9. Domácí zvířata

9.1. Na místa ubytování Poskytovatele služeb je zpravidla možno přivést domácí zvíře a to pouze za poplatek uvedený v ceníku. Zvíře může být v hotelovém pokoji pod dozorem Hosta, do jiných místností (restaurace, lázně, atd.) nemají přístup.

9.2. Host nese plnou odpovědnost za škody, způsobené domácím zvířetem.

10. Odmítnutí plnění smlouvy, zánik povinnosti poskytování služeb

10.1. Poskytovatel služeb je oprávněný s okamžitou platností vypovědět Smlouvu o poskytování ubytovacích služeb, a tím odmítnout poskytování služeb, jestliže:

a) Host nepoužívá pokoj, respektive zařízení, které mu bylo dáno k dispozici, na účel, na který je určeno

b) Host se chová vůči bezpečnosti, pořádku hotelu, vůči jeho zaměstnancům nežádoucím, hrubým způsobem, je pod vlivem alkoholu nebo drog, chová se výhrůžně, urážlivě nebo jiným nepřijatelným způsobem

c) Host trpí infekční chorobou

d) Smluvní strana nesplní do určeného termínu svoje povinnosti zaplacení zálohy, uvedené ve Smlouvě.

11. Záruka umístění

11.1. Pokud hotel Poskytovatele služeb z důvodu vlastní chyby (např. přeplnění, dočasné provozní problémy, atd.) nedokáže zajistit služby uvedené ve Smlouvě, Poskytovatel služeb je povinný bezodkladně se postarat o ubytování Hosta.

11.2. Poskytovatel služeb je povinný:

a) zajistit/nabídnout služby, uvedené ve Smlouvě, za cenu potvrzenou ve Smlouvě, na dobu v ní uvedenou - nebo do odstranění překážek - v jiném hotelu stejné, nebo vyšší kategorie. Všechny náklady navíc, spojené se zajištěním náhradního ubytování, nese Poskytovatel služeb

b) bezplatně zajistit pro Hosta jednorázovou možnost telefonování, na oznámení změny místa ubytování

c) zajistit pro Hosta bezplatný transfer na přestěhování se do náhradního ubytování a na případné pozdější stěhování se zpět.

11.3. Pokud Poskytovatel služeb beze zbytku splní všechny tyto povinnosti, respektive jestliže Host přijal nabídnutou možnost náhradního ubytování, Smluvní strana si nemůže dodatečně uplatňovat nároky na odškodnění.

12. Nemoc, smrt hosta

12.1. Jestliže během využívání ubytovacích služeb Host onemocní a není schopný samostatně zastupovat svoje zájmy, Poskytovatel služeb mu nabídne lékařskou pomoc.

12.2. V případě nemoci/smrti Hosta si Poskytovatel služeb nárokuje ze strany rodinného příslušníka, dědice, respektive osoby, vyrovnávající fakturu nemocného/zesnulého: kompenzaci případných lékařských nákladů a nákladů řízení, protihodnotu služeb, využitých před úmrtím a kompenzaci případné škody, vzniklé na zařízení a výbavě.

13. Práva smluvní strany

13.1. Ve smyslu smlouvy je Host oprávněný používat podle způsobu určení objednaný pokoj, jakož i zařízení, které patří do okruhu obvyklých služeb, a pro které neplatí speciální podmínky.

13.2. Host může v souvislosti se službami, poskytovanými Poskytovatelem služeb, podat stížnost po dobu pobytu v hotelu. Poskytovatel služeb se zavazuje řešit stížnost, která mu byla v tomto období písemně prokazatelně doručena (nebo s ním byl o stížnosti sepsaný zápis).

14. Povinnosti smluvní strany

14.1. Smluvní strana je povinná uhradit protihodnotu služeb, objednaných ve Smlouvě, do termínu a způsobem, určenými ve Smlouvě.

14.2. Host se postará o to, aby se dítě, mladší 18 let, svěřené do jeho péče, zdržovalo v hotelu Poskytovatele služeb jenom pod dozorem dospělé osoby.

14.3. Host si nemůže přinést vlastní jídlo/nápoje do restauračních zařízení hotelu.

15. Povinnost smluvní strany na náhradu škody

Host odpovídá za škody a znevýhodnění, které Poskytovatel služeb nebo třetí osoba utrpí vinou Hosta, nebo jím doprovázené osoby, nebo jiných osob, za které odpovídá Host. Tato odpovědnost platí i tehdy, má-li poškozený právo požadovat úhradu své škody přímo od Poskytovatele služeb.

16. Práva poskytovatele služeb

Pokud Host nesplní svoji povinnost úhrady ceny využitých služeb, nebo služeb ve Smlouvě objednaných, ale nevyužitých, na které se vztahuje povinnost placení penále, Poskytovatel služeb má na zajištění svých pohledávek právo dát Hostovi podepsat prohlášení o uznání dluhu.

17. Povinnosti poskytovatele služeb

Poskytovatel služeb je povinný:

a) plnit ubytovací a jiné služby objednané na základě smlouvy, podle platných předpisů, standardů služeb

b) přešetřit písemnou stížnost Hosta a vykonat kroky, nutné k řešení problému, o kterých je povinný sepsat zápis.

18. Povinnost poskytovatele služeb na náhradu škody

18.1. Poskytovatel služeb odpovídá za všechny škody, které Host utrpí vinou Poskytovatele služeb, nebo jeho zaměstnanců v zařízeních Poskytovatele služeb.

18.1.1. Odpovědnost Poskytovatele služeb se nevztahuje na škodu způsobující události, vzniklé z neodvratných důvodů, které jsou mimo kompetence zaměstnanců Poskytovatele služeb a jeho hostí, nebo které si Host způsobil sám.

18.1.2. Poskytovatel služeb může v hotelu určit také místa, kam hosté nemají přístup. Za případné škody, zranění, vzniklé na těchto místech, Poskytovatel služeb neodpovídá.

18.1.3. Host musí škodu, která mu vznikla, okamžitě nahlásit v hotelu, a poskytnout hotelu všechny údaje, nutné k objasnění okolností události, která škodu způsobila, případně na sepsání policejního zápisu/zahájení policejního vyšetřování.

18.2. Poskytovatel služeb je odpovědný za škody, způsobené ubytovanému Hostu ztrátou, zničením nebo poškozením jeho věcí, pokud je Host uložil na místo určené Poskytovatelem služeb, respektive na místo obvykle na tento cíl určené, nebo do svého pokoje, nebo které Host odevzdal těm zaměstnancům Poskytovatele služeb, které mohl považovat za oprávněné na převzetí svých věcí.

18.2.1. Za cenné předměty, cenné papíry, a hotovost odpovídá Poskytovatel služeb jenom v tom případě, pokud danou věc výslovně převzal do úschovy, nebo byla škoda způsobena z důvodů, za které podle všeobecných podmínek odpovídá. V takovém případě je dokazování povinností Hosta.

18.3. V případě speciálních okolností se bude používat místní právo.

19. Mlčenlivost

Poskytovatel služeb je povinen postupovat podle směrnic o zpracování údajů.

20. Vis major

Důvod, nebo okolnost (například: vojna, požár, povodeň, nepříznivé počasí, výpadek elektrického proudu, stávka), které nejsou v moci strany (vis major), všechny strany osvobozují od plnění povinností, vyplývajících se smlouvy, během trvání tohoto důvodu nebo okolnosti. Strany se shodly na tom, že učiní vše, co je v jejich sílách, aby možnost vzniku takovýchto důvodů a okolností snížily na co možná nejnižší stupeň, a z takovýchto důvodů vzniklou škodu nebo opoždění co nejdříve napraví.

21. Právo, používané v právním vztahu Smluvních stran, kompetentní soud

Právní poměr mezi Poskytovatelem služeb a Smluvní stranou upravuje platné právo. Na řešení jakéhokoli právního sporu, pramenícího se smlouvy o poskytování služeb, je kompetentní soud podle místa poskytování služeb. Smluvní strany určují soudní příslušnost soudu, příslušného podle místa poskytování služeb.